Definition af CSR

Corporate Social Responsibility, CSR, ESG, Corporate Responsibility/CR, samfundsansvar, bæredygtighed, Sustainability, Shared Value, Corporate Purpose, grøn omstilling, ansvarlig ledelse...... kært barn har mange navne, afgrænsninger og definitioner.

I praksis bruges CSR eller ESG ofte som fællesbetegnelse for det hele!

Europa Kommissionen har formuleret sin definition af CSR som ”Virksomhedernes ansvar for deres indflydelse på samfundet”, hvilket virksomhederne i praksis kan udmønte gennem ”…at råde over en strategi som indarbejder sociale, miljømæssige og etiske aspekter samt forbrugerhensyn og menneskerettigheder i deres forretningsaktiviteter og i kernestrategien i nært samarbejde med deres interessenter”.

Behovet for at arbejde systematisk med CSR gælder alle virksomheder uanset hvilke brancher og markeder, der opereres i - og uanset virksomhedens størrelse.

I FN's Brundtland-rapport fra 1987 defineres bæredygtighed som:

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”.


Bæredygtighed i Unilevers strategi og værdigrundlag

Selvom denne TED Talk med Harish Manwani (COO for Unilever) ikke er helt ny, indeholder den fortsat vigtige og valide essenser og argumenter for, hvorfor virksomheder skal arbejde målrettet med samfundsansvar.

Se og hør ham fortælle hvordan værdier, formål og bæredygtighed kan indarbejdes i beslutningsprocesserne på øverste niveau i en multinational virksomhed.


VL-grupperne sætter fokus på samfundsansvar

Hør bestyrelsesformand Lisbeth Knudsen fra Dansk Selskab for Virksomhedsledelse fortælle hvorfor CSR og samfundsansvar bør være helt centrale elementer i forretningsstrategien for alle danske virksomheder.

Det er 100% klar og præcis tale fra VL-gruppernes formand...


CSR skaber værdi til din virksomhed fordi...

...virksomheden gennem CSR lever bedre op til kundernes forventninger, fordi alle kunder ønsker at handle med ansvarlige leverandører

...CSR sætter fokus på at reducere omkostningerne til energi, vand, affald mv.

...en tydelig CSR-strategi minimerer risikoen for negativ medieomtale

...en god CSR-kommunikation skaber gennemsigtighed og differentiering i forhold til konkurrenterne

...arbejdet med CSR skaber fornyelse, kreative løsninger og nye forretningsideer

...en stærk CSR-profil skaber motivation og stolthed hos nuværende medarbejdere – og tiltrækker de bedste kandidater til nye jobs

...velformulerede ESG-politikker sikrer, at der kun investeres i og samarbejdes med virksomheder med et højt CSR-niveau

...CSR sikrer, at alle led i værdikæden har et højt etisk niveau – bl.a. gennem ansvarlig leverandørstyring og træning i anti-korruption

...en god CSR-strategi øger ”compliance” - den reducerer risikoen for at bryde lovgivning, egne politikker, branchenormer og interessenters forventninger

En nylig analyse fra det svenske analyseinstitut Sustainable Brand Index viser, at 34% af danske forbrugere er villige til at betale 10% mere for bæredygtige varer.

FN's 17 Verdensmål

En god CSR-strategi understøtter FN's 17 SDG'er (Sustainable Development Goals). CSR-strategien bør tydeligt definere og forklare hvilke effekter på top- og bundlinje, der skabes for både virksomheden selv og resten af verden.

Virksomheder kan anvende SDG'erne som inspiration til sine mål og handlingsplaner - således at de både bliver en målestok for virksomhedens hidtil skabte præstationer og for de fremadrettede udviklingstiltag på CSR-fronten.

Du kan læse mere på FNs hjemmeside, på Verdensmål.org eller se en god og kort video her, som formidler SDG'erne musikalsk!


CSR i praksis

Det er ofte de relevante dele af disse seks områder, som danske virksomheder arbejder med i deres CSR-strategier:

 • Virksomhedens produkter: Ansvarlig markedsføring, bæredygtige designs, sikker bortskaffelse og sikker anvendelse
 • Menneskerettigheder: Børnearbejde, diskrimination, foreningsfrihed og tvangsarbejde
 • Miljøforhold: Udvinding af råvarer, CO2-udledninger, forurening, energi, vand, transport og affald
 • Arbejdstagerforhold: Arbejdsulykker, ligestilling, overenskomster, træning og uddannelse
 • Økonomiske forhold: Økonomiske bidrag til samfundet, jobskabelse, ansvarlige investeringer og rimelige skattebetalinger
 • Samfundsforhold: Hjælp til lokalsamfundene, donationer, korruption, karteller og overholdelse af lovgivning

At CSR er en central ledelsesdisciplin underbygges af en række forskningsprojekter verden over. Forskningen påviser, at virksomheder, som har integreret CSR i sit dna, klarer sig bedre end virksomheder, der ikke har arbejdet målrettet med CSR.

Studiet her fra Harvard University viser, at aktionærer i virksomheder med CSR-fokus får 4,8 %-point i årligt merafkast. Dette overblik over 2.250 akademiske CSR-studier fra de sidste 20 år viser klart, at CSR betaler sig økonomisk, og dette studie fra den hollandske bank ING viser, at 87 % af virksomheder i USA anser CSR som en helt central driver under deres omsætning og vækst.

Læs også denne rapport fra Boston Consulting Group som blandt andet konkluderer; "We found clear links between non-financial and financial performance. Our quantitative analysis showed that non-financial performance on certain ESG topics had a statistically significant impact on company evaluations and margins".

Målrettede strategier for CSR forøger både top- og bundlinje i virksomheden, ligesom CSR skaber bedre afkast til virksomhedens ejere - og begge dele gælder på både kort og lang sigt.


Drivkræfter under CSR

Blandt andet disse globale udviklingstendenser nødvendiggør, at virksomheder definerer en CSR-strategi:

 • Knaphed på vand og andre ressourcer
 • Øgede krav om acceptable arbejds- og leveforhold til alle mennesker
 • Klimaforandringer
 • Øget forurening
 • Knaphed på energi
 • Befolkningstilvækst i udviklingslande

… hvilket blandt andet betyder prisstigninger og prissvingninger på ressourcer samt øgede forventninger fra virksomhedernes kunder, ejere, medarbejdere, leverandører, finansieringskilder, lovgivere og NGO’er om, at der udøves ansvarlig ledelse.


CSR i Novo Nordisk, Arla og A.P. Møller-Mærsk

Copenhagen Business School afrundede sit 100 års jubilæum med et stort anlagt topmøde med deltagelse af nogle af Danmarks tunge virksomheder.

Ambitionen var at dele erfaringer og viden om muligheder for værdiskabelse mellem forskning og praksis, studerende og topledere, erhverv og politik, og blandt andet blev følgende spørgsmål diskuteret:

"Hvordan kan erhvervspolitikken bane vej for bæredygtig vækst og innovation i såvel store som små virksomheder?"

Se filmene hvor de markante CEO'er fortæller om CSR i deres virksomheder.

Lars Fruergaard, Novo Nordisk

Peder Tuborgh, Arla Group

Søren Skou, A.P. Møller-Mærsk