Forretningsbetingelser - juli 2019

I sin helhed gældende for alle opgaver udført af CSR-rådgivning.dk ApS CVR-nr. 40338721 (herefter benævnt ”CSR-r”) medmindre dele af betingelserne skriftligt er aftalt anderledes i forbindelse med en konkret opgave.

Alle kunder gøres bekendt med disse forretningsbetingelser inden indgåelse af projektaftalen, ligesom der på alle fakturaer og i alle mail-signaturer findes henvisning til forretningsbetingelserne.

1 - Ydelser

CSR-r er over for kunden forpligtet til at levere de aftalte ydelser og til at stille kvalificerede medarbejdere til rådighed.

Opstår der i opgaveperioden behov for afklaring af aftalens eller opgavens indhold, omfang eller gennemførelse, herunder hvorvidt opgaven kan gennemføres inden for de aftalte rammer, er CSR-r forpligtet til snarest at informere kunden herom.

Hvis ændringer i en opgaves bemanding måtte blive nødvendige, vil en ny medarbejder blive indført i opgaven uden merudgift for kunden.

CSR-r bestræber sig på at levere ydelsen i overensstemmelse med den mellem parterne aftalte tidsplan. Medmindre kunden og CSR-rådgivning.dk skriftligt angiver et endeligt leveringstidspunkt, er alle datoer skønsmæssige.

2 - Kundens rolle

Kunden og dennes medarbejdere er forpligtet til på enhver relevant måde at bistå CSR-r ved opgavens gennemførelse, herunder ved:

  • Inden for rimelig tid at stille nødvendigt materiale til rådighed, meddele nødvendige oplysninger og træffe nødvendige beslutninger
  • At knytte et tilstrækkeligt antal kvalificerede medarbejdere til opgaven
  • I samarbejde med CSR-r at deltage aktivt i processen for opgavens færdiggørelse
  • At sikre, at kundens øvrige rådgivere samarbejder i nødvendigt omfang med CSR-r
  • At medvirke aktivt til at CSR-r kan overholde gældende regler og normer
  • At opfylde øvrige krav og udføre de opgaver, der måtte være aftalt med CSR-r

Kunden er ansvarlig for rigtigheden og fuldstændigheden af afgivne oplysninger og bærer dermed risikoen for de konsekvenser, som upræcise, ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger kan have for CSR-r’s ydelser.

Hvis kundens forhold medfører merarbejde for CSR-r i forhold til, hvad CSR-r rimeligvis kunne forudsætte ved aftalens indgåelse, er CSR-r berettiget til kompensation herfor baseret på almindelig timepris uanset en eventuel aftale om fast honorar.

3 - Kvalitetssikring

Opgaver i CSR-r er underkastet intern kvalitetssikring.

Kunden er forpligtet til straks og skriftligt, efter at have konstateret fejl eller mangler ved den leverede ydelse, at kontakte CSR-r. I den forbindelse har CSR-r ret til at afhjælpe fejl og mangler indenfor rimelig tid.

4 - Honorarer

CSR-r’s honorar for udførelse af en opgave beregnes i overensstemmelse med aftale mellem kunden og CSR-r samt nærværende forretningsbetingelser.

Hvis der ikke er indgået anden aftale om beregning af honoraret, beregnes dette på baggrund af medgået tid og de til enhver tid af CSR-r fastsatte timesatser for de medarbejdere, der har udført opgaven.

Moms tillægges de angivne honorarer og timesatser, medmindre det udtrykkeligt fremgår af opgavens dokumenter, at moms er indeholdt i de angivne beløb.

Ved aftale om fast honorar, er CSR-r uanset aftalen berettiget til at beregne yderligere honorar, hvis opgaven udvides eller forhold uden for CSR-r’s kontrol måtte føre til højere tidsforbrug end forudsat ved aftalens indgåelse.

Opgaverelaterede omkostninger, rimelige rejse- og opholdsudgifter, diæter mv. betales af kunden ud over det aftalte rådgivningshonorar for selve opgaven. Viderefakturering af udlæg sker til CSR-r’s kostpriser tillagt moms. Transporttid til og fra kundeopgaver faktureres med halvdelen af den aftalte eller beregnede honorarsats pr. time for selve rådgivningsopgaven, og tidsforbrug til transport afregnes udover det aftalte honorar for selve rådgivningsopgaven.

CSR-r fakturerer løbende og mindst en gang pr. måned. Udlæg kan faktureres straks ved afholdelsen.

Med mindre andet er aftalt forud-faktureres en tredjedel af det aftalte eller skønnede honorar for opgaven på tidspunktet for aftaleindgåelse.

Fakturaer betales netto kontant senest 5 kalenderdage fra fakturadato. Ved betaling efter forfald beregnes renter efter Renteloven og der pålignes et rykkergebyr på 500 kr.

En konsulentdag svarer til 8 timer.

CSR-r er berettiget til at tilbageholde ydelsen, hvis kunden er i misligholdelse med betaling.

5 - Brugs-, ejendoms- og ophavsret

Kunden opnår egen brugsret til alle leverancer og materialer, der er frembragt eller anvendt under levering af ydelsen. Leverancer og materialer fra CSR-r må kun anvendes, når der foreligger en rådgivningsaftale med CSR-r.

Leverancer og materialer må ikke kopieres eller videregives til tredjemand. Ved overtrædelse af disse bestemmelser faktureres en konventionalbod på 75.000 kr. pr. overtrædelse.

CSR-r har, med respekt for kundens brugsret, ejendomsretten til alle leverancer og materialer (bl.a. tilbud, projektoplæg, løsninger, systemer, metoder og modeller) og er berettiget til i anonymiseret form at genanvende, videreudvikle og ændre disse til andre kundeopgaver.

Hvis CSR-r helt eller delvist omorganiseres, omdannes, sælges eller lignende, er CSR-r berettiget til helt eller delvist at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til indgåede kundeaftaler til det ejer- eller partnerskab eller den juridiske enhed, hvori de pågældende aktiviteter fremover skal være placeret.

6 - Tavshedspligt

Parterne er gensidigt forpligtede til at behandle viden, alt materiale og alle oplysninger om den anden part fortroligt.

Alle medarbejdere i CSR-r og eventuelle underleverandører er pålagt tavshedspligt.

En part må ikke i nogen form videregive den anden parts fortrolige oplysninger til tredjemand, medmindre den anden part meddeler skriftligt samtykke til videregivelsen.

CSR-r er berettiget til at anvende kundens navn, logo og en kort overordnet beskrivelse af rådgivningsopgaver i forbindelse med sin kommunikation.

7 - Elektronisk kommunikation

CSR-r og kunden accepterer brugen af elektronisk kommunikation i forbindelse med levering af ydelser, godkendelse af materiale og løbende korrespondance. Hver part er ansvarlig for at beskytte egne systemer og interesser i forbindelse med elektronisk kommunikation.

CSR-r eller CSR-r’s underleverandører er ikke ansvarlige for fejl, tab, uautoriseret adgang, virus, forsinkelse, ødelæggelse mv. i forbindelse med eller forårsaget af elektronisk kommunikation og information.

8 - En opgaves ophør

Med mindre andet er aftalt, er kunden berettiget til at opsige en aftale om en opgave med et varsel på to måneder regnet fra udgangen af den indeværende kalendermåned. CSR-r skal godtgøres for realiseret og planlagt tidsforbrug og udlæg frem til udløb af opsigelsesperioden. Såfremt der er aftalt et fast honorar, afregnes en forholdsmæssig andel af honoraret svarende til den planlagt udførte del af opgaven i opsigelsesperioden.

Originale dokumenter tilbageleveres i forbindelse med en opgaves ophør.

9 - Ansvar

Parterne er underlagt dansk rets almindelige regler om erstatning med nedenstående begrænsninger af ansvarets størrelse. Begrænsningen af CSR-r’s ansvar gælder også i forhold til CSR-r’s ejere og medarbejdere.

En part kan alene gøres ansvarlig for den anden parts direkte tab og kan således ikke gøres ansvarlig for indirekte tab af nogen art.

CSR-r’s samlede ansvar overfor en kunde kan aldrig overstige det akkumulerede betalte honorar siden kundeforholdets start. Uanset honorarets størrelse er ansvaret dog altid limiteret til 100.000 kr.

Kundens krav om erstatning mod CSR-r bortfalder, med mindre det er gjort gældende inden for rimelig tid efter det tidspunkt, hvor kunden konstaterer eller ved almindelig agtpågivenhed kunne have konstateret grundlaget for erstatningskravet.

Kundens erstatningskrav mod CSR-r er desuden undergivet de normale forældelsesfrister.

10 - Misligholdelse

Såfremt en af parterne misligholder sine forpligtelser væsentligt i henhold til aftalen og/eller disse betingelser, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen.

Misligholdelse af kundens betalingsforpligtelser er gyldig grund til, at CSR-r berettiget kan ophæve aftalen.

I tilfælde af væsentlig misligholdelse er en part berettiget til erstatning i henhold til dansk rets almindelige regler, jf. dog punktet om ansvarsbegrænsning.

11 - Værneting

Tvister mellem parterne skal afgøres ved en dansk domstol efter dansk ret.