Vores ydelser

CSR-rådgivning.dk kan tilbyde rådgivning indenfor bl.a. disse CSR-områder:

CSR-strategi

De 17 SDG'er (FN's 17 Verdensmål)

Implementering af CSR-initiativer i praksis

Måling af økonomisk effekt for virksomheden

Træning i anti-korruption

Besparelser på el, vand, varme, energi mv.

Ansvarlig leverandørstyring

CSR-rapporter og CSR-kommunikation

CSR-politikker og Code of Conduct

Impact assessments (effekt på samfundet)

Ansvarlige investeringer

Menneskerettigheder

Grundlæggende CSR-analyser (væsentlighed mv.)

Sikring af CSR-datas kvalitet og CSR-erklæringer

IT-systemer til CSR-data

CO2-reduktioner (evt. CO2-neutralitet)

Cirkulær økonomi

CSR-risikostyring

... og gennem vores samarbejde med andre konsulenter, dækker vi stort set alle discipliner på CSR-agendaen.

Vores rådgivning er altid individuelt tilpasset hver virksomheds behov, men rådgivningen tager udgangspunkt i nedenstående grundmetoder, idet dette erfaringsmæssigt giver den bedste kvalitet og den mest effektive projektproces. Under menupunktet ”Kundereferencer” kan du se, hvordan metoderne i praksis har været kombineret i samarbejdet med hver enkelt af vores kunder.

CSR-strategi

Mål

En CSR-strategi skal danne en systematisk tilgang til og klare mål for arbejdet med CSR i virksomheden.

CSR-strategien skal skabe størst mulig merværdi for virksomheden selv og for virksomhedens interessenter.

CSR-strategien skal være tæt integreret med virksomhedens samlede forretningsstrategi - CSR-strategien må derfor ikke være en øde ø, som lever sit eget liv.

CSR-strategien rækker typisk 4-6 år frem i tiden.

Sådan kan vi samarbejde

Processen med at opstille en god CSR-strategi bør funderes bredt i organisationen helt fra starten, idet dette giver de tydeligste og mest relevante CSR-mål og samtidig skaber en bred motivation for i praksis at implementere strategien efterfølgende.

Topledelsen bør altid deltage i processen ligesom det oftest vil være hensigtsmæssigt at involvere ledere af relevante afdelinger og områder. Typisk vil mellem fem og femten personer fra virksomheden deltage i processen.

Vi gennemfører i fællesskab et passende antal arbejdsmøder og der vil mellem møderne være behov for at arbejde videre, indsamle oplysninger mv. CSR-rådgivning.dk vil f.eks. kunne lede arbejdsmøderne, deltage i bearbejdningen af resultater og skrive strategidokumentet.

I mange tilfælde varer processen et par måneder og omfatter omkring fem arbejdsmøder.

Resultaterne vil bestå af

Et hold af ledere fra processen som er helt enige i de opstillede mål og topmotiverede for at medvirke til at realisere strategien

Et CSR-strategidokument på mellem 5 og 25 sider, som er tydeligt koblet til virksomhedens samlede forretningsstrategi

Strategidokumentet beskriver bl.a.:

  • Hvilke CSR-forhold der er de vigtigste for virksomheden
  • Tydelige mål for hvilke effekter der skal skabes - de bør være SMARTe (specifikke, målbare, accepterede, realistiske og tidssatte)
  • Hvilke projekter og initiativer der skal iværksættes
  • Prioriterede risici og interessenter

Implementering af CSR-initiativer i praksis

Mål

Det er målet at skabe et sikkert, forpligtende og tydeligt grundlag for at CSR-strategien bliver realiseret i praksis.

Det vil i de fleste tilfælde være hensigtsmæssigt, at etablere den detaljerede plan for strategiens gennemførelse undervejs i arbejdet med at opstille CSR-strategien.

Sådan kan vi samarbejde

Sammen med de medarbejdere og ledere, der skal have ansvaret for at gennemføre CSR-initiativerne henover CSR-strategiens periode, afholder vi et passende antal arbejdsmøder.

Målet for arbejdsmøderne vil være at definere

  • hvilke CSR-initiativer der skal gennemføres
  • hovedindholdet i hvert af disse initiativer

CSR-rådgivning.dk kan bidrage med en velafprøvet metode, som både sikrer, at de rette initiativer bliver identificeret og at initiativerne bliver beskrevet på en måde, som gør den efterfølgende gennemførelse så sikker som muligt.

Resultaterne vil bestå af

Ledere og medarbejdere der selv har defineret initiativerne, og som derved har sikret, at de er praktisk gennemførbare

En klar plan for hvilke CSR-initiativer der skal gennemføres, hvordan, hvad det koster, hvem der har ansvar, tidsplan mv.

Etablering af en styregruppe, som henover strategiperioden mødes 3-6 gange pr. år og sikrer at

  • der er den planlagte fremdrift i initiativerne
  • der skabes de målsatte effekter

Måling af økonomisk effekt for virksomheden

Mål

Som med alle andre strategiske initiativer i en virksomhed er det vigtigt at skabe troværdige opgørelser af hvilken effekt CSR-initiativerne faktisk skaber.

Der bør måles på effekterne for både virksomheden selv og for virksomhedens omkringliggende samfund.

Sådan kan vi samarbejde

En virksomheds CSR-strategi bør altid indeholde SMARTe mål for hvilke effekter, der ønskes skabt - se ovenfor. Effektmålingerne vil ligge i direkte forlængelse af disse mål, og for hvert enkelt mål vil der ske en måling/opgørelse/beregning af hvilken effekt, der er skabt.

Effekterne vil som hovedregel blive opgjort i økonomiske værdier, og der vil næsten altid skulle anvendes data både fra virksomheden selv og fra andre kilder. For de ikke-økonomiske mål vil effekterne bliver opgjort på andre parametre end økonomi.

CSR-rådgivning.dk vil bidrage med konkrete metoder til hvordan effekterne kan måles på en valid måde.

Resultaterne vil bestå af

Tydeligt definerede metoder til hvordan de skabte CSR-effekter måles

Målinger både af effekter for virksomheden selv og for påvirkninger på dens vigtigste interessenter

Gennemførelse af effektmålinger - vil typisk være relevant 1 gang årligt

Ansvarlig leverandørstyring og ansvarlige indkøb

Mål

Virksomhedens indkøb vil ofte indeholde væsentlige risici, idet mange indkøb foregår direkte eller indirekte i udviklingslandene, hvor man ikke kan være sikker på om gældende regler og normer for miljø, arbejdstagerforhold, menneskerettigheder og forretningsetik overholdes.

Det er derfor vigtigt at etablere:

  • Klare krav til sine leverandører - en såkaldt Supplier Code of Conduct
  • Konkrete processer for hvordan man sikrer at kravene faktisk efterleves hos leverandørerne - og disses leverandører

 

Sådan kan vi samarbejde

CSR-rådgivning.dk har gennemført en række af denne type projekter - herunder projekter for de allerstørste virksomheder i Norden - og råder derfor over erfaringer og målrettede metoder, som sikrer, at de rette tiltag bringes i anvendelse.

Et projekt indenfor dette område kan være lige fra "ret lille" til "ret stort", hvorfor de konkrete opgaver, fordelingen mellem CSR-rådgivning.dk og virksomheden selv, tidshorisont mv. er meget forskelligartede.

CSR-rådgivning.dk vil kunne hjælpe virksomheden med at gennemføre denne type projekt i en høj kvalitet.

Resultaterne vil bestå af

Elementer i løsningerne er forskelligartede, men kan være:

  • Opstilling af kravene - en Supplier Code of Conduct
  • Prioritering af leverandørerne efter risiko
  • Arbejdsprocesser som i dagligdagen sikrer at kravene efterleves - hvis hensigtsmæssigt understøttet af IT
  • Tiltag når der konstateres overtrædelse af kravene
  • Værktøjer og metoder til review af leverandørerne
    • Uden besøg hos leverandøren
    • Med besøg hos leverandøren
  • Træning og kommunikation internt i virksomheden

CSR-rapporter og CSR-kommunikation

Mål

Det er målet at skabe en effektiv og målrettet kommunikation om virksomhedens CSR-mål og de faktisk skabte resultater, fordi dette vil styrke virksomhedens markedsposition og omdømme samt reducere en række vigtige CSR-mæssige risici.

Kommunikationen skal rette sig mod de vigtigste interessenter.

Kommunikationen vil ofte ske som en kombination af hjemmeside, produktblade, markedsføringsmaterialer, årlig CSR-rapport mv. Afklaringen af dette vil være en del af projektprocessen.

Sådan kan vi samarbejde

CSR-rådgivning.dk har en velafprøvet og effektiv metode som hurtigt og sikkert frembringer den CSR-kommunikation, som passer bedst til virksomheden. Vi har rådgivet flere virksomheder, som efterfølgende har vundet priser for deres CSR-rapporteringer.

Metoden tager udgangspunkt i resultaterne fra virksomhedens "CSR væsentlighedsanalyse", "CSR interessentanalyse" og "CSR risikoanalyse" (se selvstændigt afsnit om dette nedenfor), hvilket sikrer, at CSR-kommunikationen fra starten bliver rettet direkte mod de vigtigste CSR-forhold.

Opgaven gennemføres i tæt samarbejde med virksomheden og forløber typisk over et par måneder omfattende 3-6 møder.

Resultaterne vil bestå af

Den årlige CSR-rapport - i nogle tilfælde vil det være virksomhedens første CSR-rapport

Hvis virksomheden har besluttet at tilslutte sig FN's Global Compact, vil det være CoP-rapporten vi samarbejder om at opstille

Design og indhold til CSR-site på virksomhedens hjemmeside

CSR-indhold til produktbrochurer mv.

CSR-indhold til markedsføringsmaterialer

CSR-politikker og Code of Conduct

Mål

I forbindelse med en virksomheds arbejde med CSR vil der altid være behov for at skabe klare "regler" (CSR-politikker) for, hvordan virksomheden ønsker at agere indenfor de områder CSR dækker.

Det er vigtigt, at politikkerne er præcise og ambitiøse uden at udlægge for snævre rammer.

Sådan kan vi samarbejde

Gennem typisk nogle ganske få samtaler og afklarende møder opstilles de relevante politikker.

Hver politik fylder maksimalt en A4-side, og der vil næsten altid kunne bygges videre på de eksisterende politikker.

CSR-rådgivning.dk bidrager med konkrete skabeloner og en arbejdsmetodik, som gør processen effektiv.

Resultaterne vil bestå af

Opstilling af politikker for f.eks. energiforbrug, langvarig sygdom, korruption, karteldannelse, affald, transport, seniormedarbejdere, underleverandører, uddannelse/træning, indkøb mv.

Kommunikation af politikkerne til alle medarbejdere i virksomheden - og andre tiltag der øger efterlevelsen i dagligdagen

Grundlæggende CSR-analyser

Mål

CSR-området er både bredt og dybt og det kan derfor være komplekst at navigere i, hvis man ikke forholder sig systematisk til virksomhedens CSR-forhold.

Det er derfor helt afgørende for at få succes med CSR-strategi og -initiativer, at der tidligt gennemføres en kortlægning af virksomhedens:

  • Væsentlige CSR-forhold
  • CSR-risici
  • CSR-interessenter

Sådan kan vi samarbejde

CSR-rådgivning.dk har ledet en lang række af disse grundlæggende analyser sammen med vores kunder, og vi kan ved anvendelse af vores metoder og erfaringer sikre, at analyserne identificerer alle relevante CSR-forhold, således at CSR-strategi, CSR-rapportering, politikker mv. får et fast og validt fundament at stå på.

Analyserne laver vi i fællesskab via nogle få arbejdsmøder. Arbejdet strækker sig oftest over nogle få dage.

Resultaterne dokumenterer vi i fællesskab i form af bl.a. papkort, plancher og tegninger på væggene i mødelokalet, hvor vi arbejder.

Resultaterne vil bestå af

En væsentlighedsanalyse ("Materiality Analysis") som identificerer alle virksomhedens CSR-forhold, og prioriterer dem, der er vigtigst for virksomheden selv og for interessenterne

En interessentanalyse ("Stakeholder Analysis") der skaber overblik over hvilke parter, der er de vigtigste for virksomheden, når det gælder CSR

En risikoanalyse ("Risk Analysis") der identificerer hvilke CSR-risici, der er de største for virksomheden - og som samtidig oplister de CSR-muligheder, der er de mest attraktive for virksomheden at udnytte forretningsmæssigt

Sikring af CSR-datas kvalitet og CSR-erklæringer

Mål

Det er vigtigt, at virksomhedens data om CSR hele tiden er korrekte, idet det ellers ikke er muligt, at anvende dem til CSR-rapporter, til hjemmesiden eller til opfølgning op mod de fastsatte mål.

CSR-rådgivning.dk kan hjælpe virksomheden med at sikre, at CSR-dataene til stadighed er korrekte, og CSR-rådgivning.dk kan udarbejde erklæringer om dataene, som vil kunne anvendes på f.eks. den årlige CSR-rapport.

Sådan kan vi samarbejde

CSR-rådgivning.dk kan gennemgå virksomhedens arbejdsprocesser og IT-systemer med henblik på at identificere svagheder, som vil kunne producere ukorrekte CSR-data.

På grundlag af gennemgangen kan CSR-rådgivning.dk hjælpe virksomheden med at skabe mere solide processer og systemer.

CSR-rådgivning.dk vil desuden kunne udføre data-reviews, som kan danne basis for en skriftlig erklæring, som vil kunne anvendes i den årlige CSR-rapport, hvilket bidrager til at øge rapportens troværdighed.

Resultaterne vil bestå af

Rapport om resultatet af gennemgang af virksomhedens arbejdsgange, politikker og IT-systemer til CSR-data - rapporten vil indeholde forslag til hvordan svagheder vil kunne afhjælpes

Konkret assistance til at højne CSR-datas kvalitet

Skriftlig review-erklæring til brug i CSR-rapport

IT-systemer til CSR-data

Mål

At bringe virksomheden sikkert gennem processen med at anskaffe og ibrugtage nyt IT-system til CSR-data og CSR-rapportering.

Sådan kan vi samarbejde

Processen til denne type projekt skal passe nøje til virksomhedens situation, modenhed og øvrige IT-systemer, hvorfor hvert projekt af denne type er unikt.

Elementer i processen vil typisk være:

  • Afdækning af nuværende IT-understøttelse; "As is" og opstilling af behov for fremtidig IT-understøttelse; "To be"
  • Opstilling af krav til nyt IT-system
  • Udbudsproces med systemleverandører - samt valg af system og leverandør
  • Opsætning af nyt system
  • Træning af medarbejdere, ibrugtagning af nyt system og opfølgning

Resultaterne vil bestå af

Et nyt IT-system til CSR-data, som fungerer efter hensigten ...... med alle de mellemtrin som dette indeholder!