Strategisk retning

Vi hjælper jer med bedre at forstå og håndtere den skiftende kontekst, der skal navigeres i.

I tæt samarbejde definerer vi en CSR-strategi, der skaber større bundlinje for både virksomheden og dens interessenter.


Læs mere om:

Implementering

Vi hjælper jer med at skabe den rette organisering, motivation og kompetence hos medarbejderne. Så CSR-strategien kan realiseres.

Vi sikrer, at de rette CSR-initiativer igangsættes hos jer - så I når de planlagte mål.


Læs mere om:

Rapportering og data

Vi hjælper jer med at kommunikere effektivt om mål og realiserede CSR-præstationer.

Gennemsigtig kommunikation skaber tillid og loyalitet hos kunder, myndigheder, medarbejdere, leverandører, NGO’er etc.


Læs mere om:

Standarder og normer

Vi hjælper jer med at finde vej blandt de mange regler, vejledninger og forventninger, der findes.

Vi sikrer, at virksomheden kommer ud ad de spor, som er de mest relevante og effektive.


Læs mere om:


CSR-strategi

En CSR-strategi skal danne en systematisk tilgang til og klare mål for arbejdet med CSR i virksomheden.

CSR-strategien skal skabe størst mulig merværdi for både virksomheden og de vigtigste interessenter (kunder, medarbejdere, lokalsamfund, leverandører mv.).

CSR-strategien skal være tæt integreret med virksomhedens samlede forretningsstrategi - og den må derfor ikke være en øde ø, som lever sit eget liv.

CSR-strategien rækker typisk 4-6 år frem i tiden.

Læs mere.

CSR-rapportering og -kommunikation

Det er målet at skabe en effektiv og målrettet kommunikation om virksomhedens CSR-mål og de faktisk skabte resultater, fordi dette vil styrke virksomhedens markedsposition og omdømme samt reducere en række vigtige CSR-mæssige risici.

Kommunikationen skal rette sig mod de vigtigste interessenter (kunder, medarbejdere, leverandører, myndigheder mv.)

Kommunikationen vil ofte ske som en kombination af hjemmeside, produktblade, markedsføringsmaterialer, årlig CSR-rapport, ESG-rapportering, TCFD-rapportering mv.

Læs mere.

Implementering af CSR-initiativer i praksis

Det er målet at skabe tydelige og forpligtende handlingsplaner, som sikrer, at CSR-strategien kan realiseres i praksis.

Handlingsplanerne, som opstilles i et tæt samarbejde med de ledere, der skal gennemføre dem, skal indeholde klare mål, tidsplaner og beskrivelser af hvilke indsatser, der skal udføres.

Det vil i de fleste tilfælde være hensigtsmæssigt, at etablere handlingsplanerne undervejs i arbejdet med at opstille CSR-strategien, idet dette skaber god koordinering.

Læs mere.

Ansvarlige indkøb

Virksomhedens indkøb fra sine leverandører vil ofte indeholde væsentlige CSR-mæssige risici, f.eks. fordi mange indkøb har direkte eller indirekte koblinger til udviklingslande, hvor gennemsigtigheden i hvorvidt gældende regler og normer for miljø, arbejdstagerforhold, menneskerettigheder og forretningsetik overholdes, kan være lav.

Det kan derfor ofte være hensigtsmæssigt at etablere:

 • Klare krav til sine leverandører - en såkaldt Supplier Code of Conduct
 • Konkrete processer for hvordan man sikrer, at kravene faktisk efterleves hos leverandørerne - samt hos disses leverandører

Læs mere.

Økonomisk effekt af CSR-tiltag

Som med alle andre strategiske initiativer i en virksomhed er det vigtigt at skabe troværdige opgørelser af den økonomiske effekt, som CSR-initiativerne skaber.

Der findes forskellige internationalt anerkendte metoder til disse opgørelser.

Der kan måles på de økonomiske effekter på virksomhedens egen bundlinje og på effekterne for samfundet.

Læs mere.

CSR-politikker, ESG-politikker og Code of Conduct

I forbindelse med en virksomheds arbejde med CSR vil der være behov for at skabe klare "regler" (CSR- og ESG-politikker) for, hvordan virksomheden ønsker at agere indenfor de områder, som CSR dækker i den konkrete situation.

Det er vigtigt, at politikkerne er praktiske, præcise og ambitiøse - uden at udlægge for snævre rammer.

Læs mere.

Grundlæggende CSR-analyser

CSR-området er både bredt og dybt, og det kan derfor være komplekst at navigere i, hvis man ikke forholder sig systematisk til virksomhedens CSR-forhold.

Det er derfor afgørende for at få succes med CSR-strategi og -initiativer, at der tidligt gennemføres en kortlægning af virksomhedens:

 • Væsentlige CSR-forhold ("materiality analysis")
 • CSR-risici ("risk analysis")
 • CSR-interessenter ("stakeholder analysis")

Læs mere.

Kvalitetssikring af CSR-data og revisorerklæringer

Det er vigtigt, at virksomhedens data om CSR hele tiden er korrekte, idet det ellers ikke er muligt, at anvende dem til de årlige CSR-rapporter, til hjemmesiden, til opfølgning op mod de fastsatte mål eller som en del af de interne Balanced Score Cards.

Vi kan hjælpe virksomheden med at sikre, at CSR-dataene til stadighed er korrekte, og vi kan i samarbejde med revisions- og auditfirmaer udarbejde en erklæring, som vil kunne offentliggøres i den årlige CSR-rapport.

Læs mere.

IT-systemer til CSR-data

Vi kan hjælpe virksomheden med at anskaffe og implementere det rette IT-system til styring af CSR-data - lige fra at definere behovene til at sikre at de løbende arbejdsgange producerer valide data.

Vores rolle kan være som projektleder eller sparringpartner.

Læs mere.

CSR-organisering og - kompetencer

Det er vigtigt, at virksomheden sikrer, at der findes både de rette CSR-kompetencer og en velfungerende rollefordeling omkring arbejdet med CSR. Kun derved opnås de forretningsmæssige fordele, som CSR indeholder for virksomheden.

Der bør ske en tydelig forankring både i virksomhedens øverste ledelse og i andre relevante dele af organisationen, ligesom der typisk er behov for at udvikle ledernes CSR-kompetencer.

Vi har medvirket til at etablere CSR-organisering og -kompetencer i mange virksomheder. En af erfaringerne herfra er, at det er vigtigt at finde den rette balance - hverken for meget eller for lidt ressourceforbrug!

Læs mere.

CSR-risikostyring

Det vil i mange virksomheder være hensigtsmæssigt at etablere arbejdsprocesser (og eventuelt organisering), som er rettet direkte mod at identificere og styre de CSR-mæssige risici virksomheden står overfor.

Hvilke CSR-risikoområder, der er relevante, vil afhænge af den konkrete branche, strukturen i forsyningskæden, konkurrentsituationen, krav fra kunder mv.

Grundlæggende vil fokus være på at fastlægge hvordan virksomheden løbende identificerer sit risikobillede og på dette grundlag at etablere de processer, der bedst reducerer virksomhedens eksponering overfor risiciene samt at opbygge passende kompetencer til at håndtere risici, der måtte blive aktuelle.

Læs mere.

Anti-korruption

Det er et vigtigt fokuspunkt på CSR-agendaen for alle virksomheder, at de arbejder med at bekæmpe korruption og øge kendskabet til deres holdninger til og tiltag overfor korruption.

Elementer i indsatsen vil ofte være f.eks. at opstille en anti-korruptionspolitik, at træne relevante ledere og medarbejdere i anti-korruption, at udføre kontroltiltag og at kommunikere tydeligt om egne tiltag og resultater.

Læs mere.

Reduktion af ressourceforbrug og CO2-emission

Når virksomheden arbejder med CSR-området, vil det næsten altid være både relevant og økonomisk attraktivt at kigge på, hvordan der kan opnås besparelser på f.eks.:

 • Materialeforbrug
 • Scrap-mængder
 • Energiforbrug
 • Forbrug af transportydelser
 • CO2-udledninger
 • Affaldsmængder

Erfaringerne fra vores hidtidige CSR-projekter fortæller, at der ligger endog meget store potentielle økonomiske gevinster for langt de fleste virksomheder! Anvendelsen af CSR som linse for fokusering på ressourceforbrug identificerer ofte muligheder, som det ikke tidligere har været muligt at se tydeligt.

Læs mere.

Internationale standarder og normer

Der findes et endog meget stort antal forskellige standarder, normer, internationale organisationer, soft law og lovgivninger indenfor CSR-området.

Det kan derfor være svært at navigere sikkert blandt disse - hvilket indeholder en risiko for, at virksomheden kan komme ud ad uhensigtsmæssige spor.

Vi kan hjælpe jer med at vælge hvilke standarder og normer, der er relevante for netop jeres virksomhed at engagere sig i.

Læs mere.

Cirkulær økonomi

I et stadigt stigende antal områder opstår der knaphed på de forskellige typer ressourcer, som mennesket forbruger her på jorden.

Der er derfor også et stigende fokus på at etablere cirkulære kredsløb - altså kredsløb som sikrer, at alle produkter og materialer genbruges igen og igen. At de forbliver i "kredsløbet".

Der findes flere definitioner på cirkulær økonomi, men der er bred enighed om, at det handler om at bevare produkters og materialers værdi så længe som muligt. Ord som "regenerering", "genbrug" og "genanvendelse" ligger som fundamenter under cirkulær økonomi.

Læs mere.


Få et indledende bredt dækkende CSR-CHECK

I får overblik over:
 • hvad CSR er for netop jeres virksomhed
 • hvor langt I allerede er kommet med CSR
 • hvilke tiltag og mål der kan være relevante for jer fremadrettet

Vi udfører en komprimeret gennemgang af jeres virksomhed (via nogle få interviews/møder, gennemlæsning af dokumenter mv.), som munder ud i et klart overblik og anbefalinger til CSR-tiltag i jeres virksomhed.

CSR-CHECK udføres indenfor et begrænset antal konsulenttimer - og vi aftaler naturligvis omfang og pris, inden vi starter.


Lej en CSR-ekspert på deltid

For mindre og mellemstore virksomheder er det meget sjædent nødvendigt at have en fuldtidsansat til at tage sig af virksomhedens CSR-område.

Vi tilbyder erfarne og kvalificerede CSR-eksperter, der i en afgrænset periode eller på fast månedlig/kvartalsmæssig basis kan udføre de opgaver, der er relevante for netop jeres virksomhed.

Vi sætter aftalen sammen, så den passer til jeres behov.